Kto má povinnosť dať si urobiť revíziu elektrických zariadení

Feb - 07
2020

Kto má povinnosť dať si urobiť revíziu elektrických zariadení

Revízia elektrických zariadení súvisí s predpismi upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci. Najdôležitejším predpisom v tejto oblasti je zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“). Podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný kontrolovať stav bezpečnosti technických zariadení. Na tento účel je zamestnávateľ v intervaloch určených osobitnými predpismi povinný zabezpečovať odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení.

So zákonom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci súvisí aj vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „vyhláška o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s technickými zariadeniami“). Vyhláška o bezpečnosti a ochrane zdravia práci s technickými zariadeniami v § 8 písm. d) spresňuje, že povinnosť vykonávania odborných prehliadok, odborných skúšok, revízií a kontrol vyhradených technických zariadení majú nielen zamestnávatelia, ale aj fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi.
One Reply to “Kto má povinnosť dať si urobiť revíziu elektrických zariadení”

Leave a Reply